Výchovný poradce

 

Přihláška ke studiu na střední škole

Přihláška ke studiu na střední škole - obory s talentovou zkouškou

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště náleží do oblasti poradenských služeb ve škole.

Jeho působení je zajišťováno výchovnou poradkyní Ing. Bc. P.Kremlovou.                                                                                                 

Konkrétní činnosti jsou rozděleny na tyto oblasti:

 

Školní metodik  prevence                                                                     Mgr. I. Lustyková

Kariérní poradenství                                                                             Mgr. Michaela Korbelová

Oblast speciálně pedagogické činnosti                                                Mgr. Jana Tunysová

Komunikační pracovník školy   sPPP                                                   Mgr. Věra Bartošová

Mediační pracovník ŠPP                                                                      Ing. Jitka Rakušanová                                                                                            

 

Školní poradenské pracoviště  úzce spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy, s  Pedagogicko psychologickou poradnou středočeského kraje, PPP Mladá Boleslav, SPC Mladá Boleslav, SPC Mnichovo Hradiště, PPP Kolín, PPP Semily, SPC Turnov a dalšími PPP, dle potřeb rodičů. ŠPP spolupracuje s Městským úřadem V Bakově n. Jizerou, s Policií ČR, OSPOD dle příslušného bydliště žáků a zákonnými zástupci našich žáků.

Školní poradenské pracoviště naplňuje tyto cíle: pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence, školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných  školou a vytvořit metodickou podporu pro bezpečné klima školy. Průběžně vyhodnocovat účinnost preventivních programů, podporovat novou koncepci kariérového poradenství, vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o neúspěšné žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy, vytvořit předpoklady pro snižování jejich neúspěšnosti, zahájit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, poskytovat metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. Pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, popř. střediska výchovné péče), poskytovat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve spolupráci s poradenským zařízením sledovat a vyhodnocovat účinnost zvolených podpůrných opatření, získávat a udržovat si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy

Konzultační hodiny prosíme objednejte vždy individuálně na tel: 603156599

 

Mgr. I.Lustyková - metodik prevence, konzultace chování a problémů šikany

Mgr. Jana Tunysová speciální pedagog-konzultace vzdělávacích obtíží

Mgr. Michaela Korbelová pedagog – konzultace ke kariérnímu poradenství

Mgr. Věra Bartošová zástupkyně ředitelky

Ing. Jitka Rakušanová mediační komunikátor- pedagog II. stupně