Zápis do prvního ročníku

V souvislosti s aktuálním děním zápis k povinné školní docházce proběhne v ČR od 1. 4. do 30 4. 2020 bez přítomnosti dětí. Bude složen jenom z administrativní části, která proběhne elektronicky, u nás pomocí nástroje ZÁPISY ONLINE (BAKALÁŘI SOFTWARE s.r.o..)

K zápisu přihlásí zákonný zástupce dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Mladší děti lze přijmout jenom na základě doporučení:

  • Děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. – 31. 12. 2020, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • Děti, které dovrší 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2021, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad požádá zákonný zástupce přímo při vyplňování formuláře online zápisu v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a vyjádřením pediatra nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce spolu s podepsanou žádostí způsobem popsaným výše.

V případě nedoložení náležitostí žádosti ředitel vyzve žadatele k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.

Zákonní zástupci mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeném ve školském rejstříku.

Návod k zápisu dítěte v aplikaci ZÁPISY ONLINE 

Aplikace bude přístupná od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020

Pozvánka k zápisu - on-line vstup

1. Klikněte na banner Online zápis do školy
2. Vyplňte formulář s osobními údaji dítěte a zákonného zástupce
3. Pro přihlášení i sourozence nastavte záložku dalšího dítěte a zapište osobní údaje sourozence
4. Přejděte na potvrzení k odeslání, součástí je i souhlas se zpracováním osobních údajů
5. Po úspěšném odeslání žádosti obdržíte na email zprávu s předvyplněnou žádostí a registračním číslem uchazeče
6. Vytiskněte vyplněný formulář, podepište a doručte společně s kopií rodného listu dítěte a s kopií k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud se jedná o občana státu mimo EU) jedním z uvedených způsobů do školy:

  •  Osobně – pondělí nebo středa (8:00 – 12:00), v jiný termín po telefonické domluvě s administrativní pracovnicí školy tel. 326 781 178
  •  Poštou
  •  Datovou schránkou (vrfmji5)
  •  Emailem s elektronickým podpisem

Ve výjimečných případech, pokud zákonný zástupce nemá možnost Online zápisu, je možné dohodnout se na tisku přihlášky se školou na výše uvedeném telefonním čísle.

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení.

Po skončení zápisu (až skončí mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR) bude operativně stanoven termín úvodní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvňáčků, na které obdrží všechny důležité informace a seznámí se s třídními učitelkami. Současně proběhne edukativně stimulační setkání skupin dětí, kde se malí školáci hravou formou seznámí s prostředím školy.

ZÁPISY ONLINE – edukační video zde.

Přílohy