Zápis do prvního ročníku

V souvislosti s aktuálním děním zápis k povinné školní docházce proběhne v ČR od 1. 4. do 30 4. 2021 bez přítomnosti dětí. Bude složen jenom z administrativní části, která proběhne elektronicky, u nás pomocí nástroje ZÁPISY ONLINE (BAKALÁŘI SOFTWARE s.r.o..)

K zápisu přihlásí zákonný zástupce dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku. Mladší děti lze přijmout jenom na základě doporučení:

  • Děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. – 31. 12. 2021, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • Děti, které dovrší 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2022, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad požádá zákonný zástupce přímo při vyplňování formuláře online zápisu v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení (PPP a SPC) a vyjádřením pediatra nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce spolu s podepsanou žádostí způsobem popsaným níže.

V případě nedoložení náležitostí žádosti ředitel vyzve žadatele k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.

Zákonní zástupci mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přijaty budou všechny děti splňující kritéria pro přijetí, jejichž zákonný zástupce o to požádá, s trvalým pobytem v Bakově nad Jizerou a spádových obcích.

Návod k zápisu dítěte v aplikaci ZÁPISY ONLINE 

Aplikace bude přístupná od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021

Pozvánka k zápisu - on-line vstup

1. Klikněte na banner Online zápis do školy
2. Vyplňte formulář s osobními údaji dítěte a zákonného zástupce
3. Pro přihlášení i sourozence nastavte záložku dalšího dítěte a zapište osobní údaje sourozence
4. Přejděte na potvrzení k odeslání, součástí je i souhlas se zpracováním osobních údajů
5. Po úspěšném odeslání žádosti obdržíte na email zprávu s předvyplněnou žádostí a registračním číslem uchazeče
6. Vytiskněte vyplněný formulář, podepište a doručte společně s kopií rodného listu dítěte a s kopií k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud se jedná o občana státu mimo EU) jedním z uvedených způsobů do školy:

  •  Datovou schránkou (vrfmji5)
  •  Emailem s elektronickým podpisem
  •  Poštou
  •  Osobně na sekretariát školy, v pondělí a ve středu od 07.00 – 15.30 hod, tel. 731 561 544

Ve výjimečných případech, pokud zákonný zástupce nemá možnost Online zápisu, je možné dohodnout se na tisku přihlášky se školou na výše uvedeném telefonním čísle.

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení.

Po skončení zápisu (až skončí mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR) bude operativně stanoven termín úvodní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvňáčků, na které obdrží všechny důležité informace a seznámí se s třídními učitelkami. Současně proběhne edukativně stimulační setkání skupin dětí, kde se malí školáci hravou formou seznámí s prostředím školy.

ZÁPISY ONLINE – edukační video zde.

Přílohy