Hodnocení žáků za 2. pololetí

28. 04. 2020

Informace pro rodiče o závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ

Vážení.
Na školu se obrací celá řada rodičů, kteří „tápou" a nevědí, jakou formou bude probíhat hodnocení 2. pololetí, jakou formou a zda vůbec bude probíhat výuka přímo na škole. MŠMT připraví v příštích dnech ještě následující dokumenty: Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáků ve školách při výuce, a to formou „manuálu" pro všechny segmenty vzdělávací soustavy, na kterých pracuje spolu s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, a která bude zveřejněna na přelomu dubna a května.

Nyní, den po zveřejnění vyhlášky ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 MŠMT, vám tedy mohu sdělit:

§ 1 Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

§ 2 Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

§ 4 Informování o způsobu hodnocení

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Výklad platný pro ZŠ Bakov nad Jizerou:

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Pedagogové naší školy chápou, že více než obvykle se prohloubily rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, zohlední. Slevíme z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin budeme vždy konat ve prospěch žáků.

Základní principy hodnocení žáků:

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.

3. Klasifikace na vysvědčení nebude vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí horší než v předchozím pololetí.

4. Problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch žáků.

 

 

a) Školní řády nebo pravidla hodnocení výsledků vzdělávání schválená školskou radou mohou obsahovat pravidla, která by v nynějších podmínkách ztížila možnost hodnocení žáků, jelikož se v nich nepočítá s nestandardním obdobím vyučování na dálku. Například pravidla o minimálním počtu známek nutných ke klasifikaci v daném pololetí, nebo absenci možnosti brát v potaz jiné formy vzdělávání než prezenční. Přijatá Vyhláška se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.
b) Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.
c) MŠMT doporučuje postupy pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech během uzavření škol a vzdělávání na dálku:
1. Používané formy vzdělávání na dálku se mezi školami výrazně liší, a výrazně odlišné jsou také podmínky pro vzdělávání na dálku v jednotlivých rodinách. V této situaci je obtížnější zajistit spravedlivé hodnocení všech žáků (nutným předpokladem je znalost prostředí a podmínek, ve kterých se žák vzdělává).
2. Zcela nová situace a složitost vzdělávání na dálku vyžaduje ještě více než obvykle soustředit pozornost na hlavní cíl hodnocení, kterým je podpora učení žáků. Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku má smysl hodnotit primárně slovně, motivačním způsobem, zdůraznit žákovi to podstatné, a tím podpořit jeho učení.
3. V průběhu vzdělávání na dálku je nezbytné ve větší míře poskytovat hodnocení podporující žáky v tom, aby dokázali více samostatně organizovat svoje vzdělávání a průběžně zlepšovat své vzdělávací výsledky. Účinnou podporu učení žáků představuje dobře zvládnuté formativní hodnocení. V tomto smyslu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje po dobu vzdělávání na dálku žáky touto formou hodnotit.
4. V průběhu vzdělávání na dálku je pro žáky dobré formativně slovně hodnotit jejich dovednosti učit se a také jejich dovednosti pracovat s formativní zpětnou vazbou od učitele.
5. Školy nemají při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí školního roku 2019/2020 usilovat o naplnění kompletního obsahu svých ŠVP za každou cenu, ale soustředit se na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP, zejména v profilových předmětech. Dosažení výstupů je vhodné během výuky na dálku podporovat zejména procvičováním. Cílené procvičování a upevňování výstupů na dálku podporovat průběžným formativním hodnocením.
d) Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a
volitelných předmětech na vysvědčení
1.Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020
zohlední:
skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT
neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí
školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle
stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je
stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro
jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.
2.Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla
zakázána (tj. do 10. března 2020),
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro
takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení
provozu),
 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

3.Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a
podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci
školního roku 2019/2020 zohlednit:
 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 četbu související se zadanými úkoly;
 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat
výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku,
pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
4.Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin
nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení
za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením.
5.Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na
dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou
formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého
předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen".
6.Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku
platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

S přihlédnutím k výše uvedenému a jelikož jsme s tím ztotožněni, uvádíme:
závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení bude provedeno stejnou - sumativní formou – hodnocení známkou (s přihlédnutím k objektivním možnostem a podmínkám pro zapojení žáka
do vzdělávání na dálku), na kterou jste zvyklí.

Ředitelství ZŠ Bakov nad Jizerou

V Bakově nad Jizerou dne 28.4.2020