Informace o družině

Školní družina – nabízí dětem možnost zajímavého a atraktivního trávení volného času. Její tři oddělení jsou umístěná v přízemí staré budovy školy ( 1.stupeň ) a ve vile v ulici Palackého č.p. 311. Využívá však také školní hřiště, zahradu ŠD, tělocvičnu, pracovny školy.

 

1. Činnost školní družiny:

A) Účast na vystoupení v DPS v Bakově nad Jizerou.

Výstava výtvarných prací žáků v knihovně Bakov nad Jizerou.

Pořádá recitační vystoupení pro rodiče a přátelé ŠD.

Dále spolupracuje s SDH Bakov n.J. – pořádáme společně MDD a 2x ročně besedy a ukázky hasičské techniky a činnosti hasičů.

Připravujeme bezpečnostní odpoledne pro žáky spolu s policií ČR

B) Zájmové kroužky ve školní družině:

Výtvarný : Út – Čt : 13.15 – 14.00 – vila ul. Palackého 311

Pracovně výtvarný : Út – Čt : 13.15 – 14.00 – vila ul. Palackého 311

Pohybová činnost : Po: 12.30 – 13.15 – tělocvična ZŠ

St : 12.45 – 13.30 – tělocvična ZŠ

– září , květen a červen – Po, St – zahrada ŠD

– říjen – duben – tělocvična ZŠ

– v případě hezkého počasí i v říjnu– zahrada ŠD
 

2. Provoz školní družiny se řídí Řádem školní družiny.

Oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.( zákon č.561 Sb., Vyhláška č. 74/2005 Sb. ).

A) Řád školní družiny.

B) Pracovní režim školní družiny.

C) Platba za umístění žáka v ŠD:

Úplata za umístění žáka, byla stanovena v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. A příslušnou prováděcí vyhláškou. Pro školní rok 2016 – 17 činí 100,- Kč za měsíc. Za 1.pololetí školního roku 2016-17 činí 500,- Kč, platba za ranní ŠD : 250 Kč za pololetí.

1.pololetí 2016-2017 – výběr do 15.9.2016

2.pololetí 2016-2017 – výběr do 20.1.2017

D) Vyzvedávání dětí z družiny

11.35 – 12.35 ZŠ l. stupeň – knihovna děti l.a 2. oddělení, 3.a 4.oddělení - třída ŠD

14.00 – 16.00 vila ŠD – Palackého 311.

– dle zápisních lístků

Děti přihlášené do ŠD jsou uvolňovány do zájmových kroužků a je jim umožněno vracet se zpět do ŠD. Rodiče nahlásí do začátku října, jaké kroužky dítě bude navštěvovat a paní vychovatelce to písemně potvrdí v zápisním lístku.

E) Vybavení žáka do družiny:

Přezůvky, papírové kapesníky, šťávu, oblečení na pobyt venku a do tělocvičny, vše podepsané.
 

3. Kontakt:

pevná linka: 326 782 601 vila ul. Palackého 311 – od 6.00 – 7.30, 15.00 – 16.00

V dopoledních hodinách ZŠ sekretariát p. Bubáková 326 781 178.

Lenka Drahoňovská – 1.oddělení

Jiřina Horejšová – 2.oddělení

Marcela Vávrová – 3.oddělení

Markéta Tesaříková – 4.oddělení
 

4. Zápis do ŠD pro školní rok 2018 -2019:

– zápis žáků z prvních ročníků bude proveden u zápisu do 1.tříd a to v budově ZŠ v přízemí – v knihovně

– zápis ostatních žáků bude proveden v měsíci červnu.
 

5. ŠVP ŠD:

Dokumentace: ŠD : a/ Zápisní lístky dětí

b/ Přehled výchovně vzdělávací práce

c/ Roční plán ŠD

d/ Roční hodnocení práce ŠD, jako podklad pro výroční zprávu školy

e/ Vnitřní řád ŠD a týdenní skladba zaměstnání

f/ Kniha úrazů a záznamy o úrazech

ŠD – poslání ŠD – vyhláška č.74/2005 Sb