Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu účastníků do ŠD. 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a její novely č.279/2012 Sb. a Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání „Škola pro všechny děti“. 

Zásady směrnice: 

- musí být vydána písemně 

- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy 

- nesmí být vydána se zpětnou účinností 

- vzniká na dobu neurčitou 

 

Poslání školní družiny 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, přípravy na vyučování a částečně také dohledu nad účastníky.. 

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů a pedagogickými pracovníky. 

1.1 Účastníci jsou povinni 

a) řádně docházet do školní družiny 

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem 

1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků. 

1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 

1.4 Děti chrání své zdraví i zdraví ostatních účastníků. Účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. Kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek apod.). 

1.5 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu vychovatelce. 

1.6 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

1.7 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníků vůči pracovníkům družiny se vždy považuje za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

Práva žáků 

Na účast výchovných, vzdělávacích, zájmových akcích zajišťované školní družinou 

Na odpočinek a dodržování základních psychosomatických podmínek 

Sdělit svůj názor vychovatelce přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na práci ve zdravém životním prostředí 

Zákonní zástupci 

O přijetí do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky – zápisního lístku 

Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu dítěte v družině a způsob odchodu účastníka z družiny 

Odchod účastníka z družiny v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu a informací, zda jde účastník sám nebo v doprovodu zákonného zástupce (možná i pověřená osoba). 

Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání. 

Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělání nebo bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti účastníka. 

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

Přihlašování a odhlašování 

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle §2 vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění způsob evidence účastníků takto: 

2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí, předávání informací ostatním vychovatelkám a rodičům, vyřizování námětů a stížností. Kontroluje provedení plateb ve 2 termínech. Závažné skutečnosti projednává s ředitelem školy. 

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte z družiny. 

2.3. Úplata za školní družinu (poplatek na provozní náklady) ve výši 100,- Kč za účastníka a měsíc (schváleno zastupitelstvem města dne 16.8. 2006 pod bodem usnesení č. 25) je splatná předem. Platí se ve dvou splátkách (platba na účet školy) – za období září až prosinec a leden až červen. 

2.4. Pokud za dítě není zaplacen poplatek na provozní náklady, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do 14 dnů. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny. 

2.5. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování účastníka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky aj.). Za cestu účastníka na mimoškolní aktivity a zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost. Vychovatelky, na kroužky a z kroužků, účastníky nepřevádí – připravuje děti k vyzvednutí vedoucímu kroužku, který je opět i vrací zpět. 

3. Organizace činnosti 

3.1 Provozní doba ŠD je: ranní od 6,00 do 7,45 hodin, odpolední od 11,35 do 16,15 hodin. 

3.2 Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 12.00, 13.00, 14:00 dále dle zápisního lístku. Provoz ŠD končí v 16,15 hodin. Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve, podle možností, informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný 

a) na základě předchozí dohody s ředitelem školy kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě 

b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu 

c) požádá o pomoc Policii ČR 

3.3. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: 

ranní družina – ve třídě ŠD, Palackého 311 

odpolední družina – sraz účastníků ŠD v knihovně a školní družině v budově 1. stupně ZŠ, společný přesun do tříd ŠD, kde si rodiče dítě vyzvedávají dle odchodů v zápisovém lístku. 

3.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 2 účastníky se zdravotním postižením. Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost. 

3.5. Účastníky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování. Učitelka je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu. 

3.6. Do školní družiny přicházejí děti po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, přechod účastníků zabezpečí též vychovatelka. 

3.7. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny. 

3.8. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování. Činnost školní družiny je v souladu se Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání. 

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavuzařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro děti, které brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. 

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují účastníkům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané účastníky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD. 

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka účastníkům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

3.9 V době řádných prázdnin není školní družina v provozu. 

3.10 V době mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna podle zájmu rodičů a s případným omezením podle pokynů hygienika. Školní družina může být se souhlasem zřizovatele uzavřena. Provoz školní jídelny není zajištěn (viz. vyhláška 107/2004 Sb. o školním stravování). 

3.11 Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují, mají k dispozici pouze spojovací chodbu. 

3.12 Ranní družinu mohou především v zimních měsících navštěvovat i ostatní žáci. Počet žáků v oddělení nesmí přesáhnout 30 žáků. 

3.13 Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet účastníků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod. 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

4.1 Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna, …), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení 

4.2 Pitný režim je zajištěn – nápojový automat ve škole, vlastní pití žáka donesené z domova 

4.3 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní družině, nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD žák ihned ohlásí. 

4.4 Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých možností zabránit vzniku škody. 

Sledují zdravotní stav účastníků a v případě onemocnění informují ihned vedení školy a rodiče postiženého dítěte. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé-nebo pověřené osoby. Na přihlášce do družiny musí být vyplněno: datum narození, adresa, telefonní čísla rodičů. 

Při úrazu poskytnou účastníkovi první pomoc a okamžitě informovat zákonné zástupce a předat dítě k lékařskému ošetření. Úraz ihned nahlásit vedení školy a vyplnit záznam – předepsaný formulář a ten předat asistentce školy. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první 

4.5 Účastníky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení 

4.6 Za bezpečnost účastníků odpovídá vychovatelka, která chrání děti před všemi formami násilí 

4.7 Při vyzvedávání dětí z družiny – zcela výjimečně mimo termín odchodů - používají rodiče telefon u vchodu. Po telefonickém spojení vychovatelka zabezpečí odchod účastníka do šatny a pak s doprovodem domů. 6 

5. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany účastníků 

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od rodičů dítěte, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně své vychovatelce. Děti dbají na dostatečné zajištění svých věcí. 

5.3 Do družiny účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe nebo je na výslovný pokyn uloží u vychovatelky, která zajistí jejich úschovu. 

6. Pravidla pro chování a hodnocení výsledků vzdělávání účastníků 

6.1. Účastník bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

6.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 

6.3. Ve ŠD se účastník řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen ve vstupní hale. 

6.4. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka školní družiny se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. 

6.5. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení dítěte ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (není možnost odvolání rodičů). 

7. Dokumentace 

V družině se vede tato dokumentace: 

a) písemné přihlášky (zápisní lístky) účastníků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníků z družiny, 

b) třídní knihy jednotlivých odděleních či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků, 

c) celoroční plán činnosti, 

d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy 

e) vnitřní řád školní družiny, režim dne, rozvrh činnosti, 

f) „formulář úrazů“ 

Závěrečná ustanovení 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny. 

Ruší se předchozí znění této směrnice. 

Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním. 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 2. 9. 2018 

Bakov nad Jizerou 12. 8. 2018