O družině

INFORMACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
 
Telefon: 326 782 601
(6.00 – 7.30 a 14.00 – 16.00)
Sekretariát: 326 781 187   
 
Školní družina zajišťuje naplňování volného času žáků 1. – 4. tříd. Oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků (novela vyhlášky 74/2005 Sb.)
 
Školní družina pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu.
Provoz školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny. 
Dokumenty jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy, ve školní družině na sekretariátě ZŠ.
 
Školní družina má 4 oddělení. 
 
1. oddělení – Lenka Drahoňovská
2. oddělení – Jiřina Horejšová
3. oddělení – Marcela Vávrová – vedoucí vychovatelka
4. oddělení – Markéta Tesaříková
 
Oddělení jsou umístěna v přízemí v knihovně a v patře v učebně 1.A. na budově ZŠ. Po 13 hodině jsou žáci na vile v ulici Palackého č.p. 311. ŠD také využívá školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, sokolovnu, jiné učebny na ZŠ.   
 
Provoz ŠD:         
6:00 – 7:30 v budově ŠD a poté se žáci převádějí do ZŠ
11:35 – 12:15 v budově ZŠ (žáci, kteří končí v 11:35)
12:30 – 13:00 v budově ZŠ (žáci, kteří končí ve 12:30)
13:10 – 16.15 v budově ŠD nebo na zahradě ŠD
 
 
Školné ŠD se řídí Organizačním řádem ŠD, část poplatky ve školní družině. Škoné činí  500,- Kč na pololetí a hradí se na bankovní účet.
Baknovní účet: 51-6901820257/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem
Specifický symbol: 01
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte
Termíny plateb:
1. pololetí nejpozději do 15.9. 2019 - 400,- Kč
2. pololetí nejpozději do 20.1. 2020 - 600,- Kč
 
Platba pravidelné ranní školní družiny (pouze) činí 250,- Kč na pololetí
1. pololetí - 200,- kč
2. pololetí - 300,- kč
 
Na kroužky ani z kroužků vychovatelky žáky nepřevádí. Po zájmové činnosti se žáci mohou vracet zpět do ŠD. Pokud dítě bude docházet do zájmových činností samo, musí být vyplněný formulář. Žádost o uvolnění žáka ze ŠD                     
 
Odchody žáků ze ŠD     
12:00 - šatny ZŠ 
13:00 - šatny ZŠ nebo budova/zahrada ŠD
13:00 – 14:00 - pravidelná zájmová činnost 
14:00 – 16:15 - dle zápisního lístku v budově/zahradě ŠD
 
Vyzvedávání žáků           
1. odchází sám  (čas je uvedený v zápisním lístku)
2. v doprovodu rodičů 
3. nezletilý sourozenec nad 15 let musí mít písemné zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze ŠD jinou osobou. Sourozenec mladší 15ti let – není možně dítě vydat    
4. osoby, které jsou uvedeny na zápisním lístku a které nejsou zákonnými zástupci, musí mít písemné zmocnění - formulář
5. pokud má žák odejít sám ze ŠD dříve než je uvedeno na zápisním lístku, musí mít vyplněnou Žádost o uvolnění žáka ze ŠD – nelze dítě pustit na základě SMS nebo telefonické žádosti   
                                                                                                                                                                   
 
 
Zápis do ŠD pro školní rok 2020/2021
  - budoucí první ročník – zápis bude proveden u zápisu do 1.tříd v budově ZŠ
  - ostatní ročníky – v měsíci červnu 2020
 
Školní družina :
• Nabízí žákům vyžití v různých činnostech:
 - výtvarných
 - pracovních
 - sportovních
 - hudebních
 - společenskovědních
• Organizuje:
 - besedy se zajímavými lidmi (městskou policií, hasiči, zdravotníky….)
 - návštěvy městské knihovny a muzea
 - vystoupení kouzelníka
 - podzimní, vánoční a velikonoční dílničky
 - družinový karneval
 - sportovní olympiádu a sportovní klání
 - o zajímavé soutěže – recitace, zpívání, deskové hry
 - výtvarné soutěže
 - vystoupení v DPS 
 - besídky

Přílohy